การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9

ชื่อเอกสาร
ด่วนมาก.....ที่ สพบ.467 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
 
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
 
เอกสารหมายเลข 1
 
เอกสารหมายเลข 2
 
เอกสารหมายเลข 3
 
เอกสารหมายเลข 4
 
เอกสารหมายเลข 5
 
เอกสารหมายเลข 6
 
ตัวอย่าง...บัญชีตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้ต่ำลงของกรมชลประทาน
 
ตัวอย่าง...บัญชีตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของกรมชลประทาน
 
ตัวอย่าง...บัญชีตำแหน่งที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานของกรมชลประทาน
 
ตัวอย่าง...บัญชีตำแหน่งที่ขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของกรมชลประทาน
 
ตัวอย่าง...บัญชีตำแหน่งที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของกรมชลประทาน
 
ตัวอย่าง...คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
 
ตัวอย่าง...บัญชีรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำแหน่งระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่ม
 
ตัวอย่าง...แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน
 
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
 
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน)
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 43/2552 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
 
ขั้นตอนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่ง
 

 


 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels