ค้นหาโดย Google

เมษายน 2556

{password}
{password pass}

703 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ (29 เม.ย. 56)

701 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประาศการให้ (29 เม.ย. 56)

700 -ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัคร (29 เม.ย. 56)

699 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (29 เม.ย. 56)

698 ยกเลิกระเบียบผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (29 เม.ย. 56)

697 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการ (29 เม.ย. 56)

696 นายน้อม ยิ้มสมบูรณ์ บิดาของนางมลทิรา เพชรศรี ถึงแก่กรรม (29 เม.ย. 56)

690 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (29 เม.ย. 56)

683 สรุปพระราชดำริในโอการสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวพระราชทาน (29 เม.ย. 56)

682 ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อหนังสือชลประทานชวนชิม (29 เม.ย. 56)

681 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 (29 เม.ย. 56)

679 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในการจัด พิธีเจริญประพุทธมนต์ (29 เม.ย. 56)

678 แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ทำการธนาคาเพื่อการเกษตร (29 เม.ย. 56)

677 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ (29 เม.ย. 56)

676 ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดการค่าครองชีพ (29 เม.ย. 56)

674 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา (29 เม.ย. 56)

673 การปรับค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (29 เม.ย. 56)

661 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ (23 เม.ย. 56) 

654 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ไอทีพาสปอร์ต (23 เม.ย. 56)

651 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 514-2556 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (23 เม.ย. 56)

650 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 513-2556 เรื่องย้ายข้าราชการ (23 เม.ย. 56)

649 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (19 เม.ย. 56)

642 แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (19 เม.ย.56)

643 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (18 เม.ย. 56)

641 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และหรือเสนอชื่อศิษย์เก่า (17 เม.ย. 56)

640 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุม (17 เม.ย. 56)

639 ขอเชิญเสนอรายชื่อและรายละเอียดของผลงานที่สมควร (17 เม.ย. 56)

637 การจัดระบบการใช้พื้นที่ชั้น 2 บริเวณห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (17 เม.ย. 56)

636 การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (17 เม.ย. 56)

634 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (17 เม.ย. 56)

633 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง (17 เม.ย. 56)

632 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ หรือเสนอชื่อศิษย์เก่า (17 เม.ย. 56)

631 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาภาษาอังกฤษ (17 เม.ย. 56)

630 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (17 เม.ย. 56)

627 ขอแจ้งย้ายสภานที่ทำการของสำนักงานสภาเกษตร (10 เม.ย. 56)

626 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงาน (10 เม.ย. 56)

625 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนางานมหกรรม (10 เม.ย. 56)

624 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (10 เม.ย. 56)

623 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา (10 เม.ย. 56)

622 การรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร (10 เม.ย. 56)

618 ขอเชิญอบรมสัมมนา (10 เม.ย. 56)

613 การจัดบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิประโยชน์ กบข. (10 เม.ย. 56)

611 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (10 เม.ย. 56)

605 ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานขงองมูลนิธิเกษตราธิการ (10 เม.ย. 56)

604 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (10 เม.ย. 56)

603 ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าสมากุศล (10 เม.ย. 56)

602 ขอความอนุเคราะห์สั่งหนังสือ พระหกเกล้ากษัตริย์ (10 เม.ย. 56)

601 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 6(1) (10 เม.ย. 56)

600 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง (10 เม.ย. 56)

598 ประกาศบัญชีรายชื่อกรรมการวิสหกิจเพิ่มเติม ในปี 2555 (10 เม.ย. 56)

596 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2556 (10 เม.ย. 56)

594 เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลสุดยอดพระบูชา (10 เม.ย. 56)

593 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 เม.ย. 56)

592 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (10 เม.ย. 56)

567 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยงกับ (9เม.ย. 56)

565 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเภณีไทย (9เม.ย. 56)

563 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งสถาปนิค (9เม.ย. 56)

558 การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย (9เม.ย. 56) 

556 ปิดระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)และระบบคำ้ประกัน (9เม.ย. 56) 

583 ของดใช้ห้องประชุมกรมชั้น๓ชั่วคราว (5 เม.ย. 56)

582 ขอความสนับสนุนเผยแพร่ใบสั่งจองหนังสือ (5 เม.ย. 56)

579 สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานจำนวน49อัตรา (5 เม.ย. 56)

578 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายข่างภาพปฎิบัติงาน (5 เม.ย. 56)

577 ขอความอนุเคราห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ (5 เม.ย. 56)

559 การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่26มีนาคม 2556 (5 เม.ย. 56)

551 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม ( 2 เม.ย. 56)

550 ขอความอุปถัมภ์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ( 2 เม.ย. 56)

549  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ( 2 เม.ย. 56)

548 ประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 2 เม.ย. 56)

546 ประกาศการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ( 2 เม.ย. 56)

544 ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ( 2 เม.ย. 56)

543 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาดูงานด้านการชลประะทาน ( 2 เม.ย. 56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 04:19 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2018 Pasak. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย