เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

เป็นเขื่อนดิน สูง 30 เมตร ยาว 4,270 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นทีึ่่รับประโยชน์ 124,000 ไร่

ระยะเวลาก่อสร้าง     4  ปี      (2525 – 2528)

ที่ตั้ง       ตำบลลานสัก  กิ่งอำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี
             พิิกัด        47 P NT 483 – 175
             ระวาง      4840  II
             Lat.        15?  32?    10?    N.
             Long.     99?  27?    93?    E.

ประโยชน์ที่ได้รับ  

  • ส่งน้ำให้แก่ฝายทับเสลา ซึ่งอยู่ใต้ลงไปตามลำน้ำ 42 กม. เพื่อช่วยการทำนาในฤดูฝน 100,000 ไร่  และพืชฤดูแล้งอีก 24,000 ไร่
  • บรรเทาการขาดแคลนน้ำทั้งสองฝั่งของลำห้วยทับเสลาตั้งเขื่อนลงไป
  • บรรเทาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในเขตลุ่มน้ำสะแกกรังตอนล่าง
  • ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าพลังน้ำ  ขนาด  100 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 536,400 กิโลวัตต์ชั่วโมง
  • เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
  ค่าก่อสร้าง     ทั้งโครงการ   400  ล้านบาท เฉพาะหัวงานและอาคารประกอบ  365  ล้านบาท

  ความเป็นมา   

            ห้วยทับเสลาเป็น 1 ใน 3 สาขาสำคัญของแม่น้ำสะแกกรัง และเป็นลำน้ำที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรมในจังหวัดอุทัยธานี มากกว่าลำน้ำสายอื้น  ราษฎรในเขตอำเภอทัพทัน และอำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี เคยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ถึงกับมีกรณีพิพาทกัน
  ทางราชการได้ก่อสร้างฝายทับเสลา และจัดทำระบบการส่งน้ำ แต่น้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอ จึงเห็นสมควรที่กรมชลประทานจะได้ก่อสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำที่บ้านระบำ กิ่งอำเภอลานสัก  ทางต้นน้ำของห้วยทับเสลาและควบคุมปริมาณทางตอนเหนือของตัวฝาย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื้อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในเขตโครงการตอนล่าง จำนวน 110,000 ไร่  ทั้งนี้ นอกจากจะเก็บน้ำในช่วงที่มีน้ำมากเกินต้องการไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนแล้ว เขื่อนยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอีกด้วย
  การก่อสร้างเขื่อนจะติดตั้งกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บริเวณก่อสร้างด้วย
  ในปี 2524  กรมชลประทานได้เสนอขอเปิดโครงการต่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และเริ่มเปิดงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2525

  ลักษณะโครงการ 

   • เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ ปิดกั้นลำห้วยทับเสลา
   • สูง  30 ม.  ยาว  4,270 ม. สันเขื่อนกว้าง 9.0 ม.
   • ระดับสันเขื่อน  + 161.50  ร.ท.ก.
   • ระดับเก็บกักสูงสุด  +  159.00  ร.ท.ก.  ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด  197.6 ล้าน ลบ.ม.
   • ระดับเก็บกัก  +  157.00  ร.ท.ก. ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 160 ล้าน ลบ.ม.
   • Service Spillway ช่องระบายกว้าง 6.0 ม. จำนวน 3 ช่อง ระบายน้ำได้ 343 ลบ.ม./วินาที
   • Outlet  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม.  ระบายน้ำได้ 17.0 ลบ.ม./วินาที
   • ทางระบายน้ำฉุกเฉินกว้าง  100  ม.  ระบายน้ำได้ 100 ลบ.ม./วินาที
   • อาณาเขตรับน้ำฝน 534 ตร.กม. พื้นที่อ่างเก็บน้ำสูงสุด 21 ตร.กม.
   • ประมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 201.5 ล้าน ลบ.ม./ปี  ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,486 มม./ปี