เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นเขื่อนดิน สูง 32.5 เมตร ยาว 4,250 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นทีึ่่รับประโยชน์ 350,000 ไร่

ระยะเวลาก่อสร้าง     ทั้งโครงการ   16  ปี  (ปี 2509  – ปี 2524)

ที่ตั้ง        ตำบลห้วยขมิ้น  กิ่งอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
              พิกัด     47 P NS 712 – 397  
              ระวาง   4938  IV
              Lat.        14  49'    57"    N.
              Long.     99    39'    41"    E.

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 • ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน  130,000 ไร่  ฤดูแล้ว  65,000 ไร่
 • บรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการท่าโบสถ์ล่าง  และโครงการสามชุก รวม 350,000 ไร่
 • เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  ท่องเที่ยว  พักผ่อนหย่อนใจ

ค่าก่อสร้าง     ทั้งโครงการ   960  ล้านบาท

ความเป็นมา   
          ลำห้วยกระเสียว  เป็นสาขาใหญ่ของแม่น้ำท่าจีน  ความยาวประมาณ  140 กิโลเมตร  ต้นน้ำอยู่ระหว่างเขาแหละกับเขาใหญ่  เหนืออำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  ไหลผ่านกิ่งอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นที่ตั้งหัวงานโครงการกระเสียว  แล้วไปบรรจบแม่น้ำท่าจีนที่บ้านทึง  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องจากพื้นที่บริเวณคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง  ทั้งที่อยู่ในและนอกเขตโครงการท่าโบสถ์  และโครงการสามชุกขยาย  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ต้องประสบอุทกภัยจากน้ำที่บ่ามาจากลำน้ำ       ที่ไหลจากชายเขา  ลงสู่แม่น้ำสุพรรณ  ในขณะที่ฝนตกหนักอยู่เสมอ  ลำน้ำที่ก่อให้เกิดอุทกภัย  ส่วนใหญ่ได้แก่ห้วยกระเสียว  ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำมากกว่าลำน้ำสายอื่น ๆ รวมกัน  กรมชลประทาน    จึงสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้นทางต้นน้ำของห้วยกระเสียว  เพื่อเก็บน้ำที่บ่ามาท่วมนั้นไว้  และส่งไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกแก่ที่ราบตอนล่างของห้วย

ลักษณะโครงการ    

 1. เป็นเขื่อนดิน  เก็บกักน้ำสูง  32.50 ม.  ยาว  4,250 ม.  ปิดกั้นลำห้วยกระเสียว
 2. ระดับสันเขื่อน + 92.50  ร.ท.ก.
 3. ระดับเก็บกักสูงสุด  + 90.64  ร.ท.ก.  ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด  390  ล้าน ลบ.ม.
 4. ระดับเก็บกัก  +  87.00  ร.ท.ก.  ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก  240  ล้าน ลบ.ม.
 5. ความจุที่พักตะกอน  40 ล้าน ลบ.ม.  ความจุสำรองใช้งาน  200  ล้าน ลบ.ม.
 6. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง  200  ล้าน ลบ.ม./ปี 
 7. พื้นที่อ่าง ฯ  ที่ระดับเก็บกักสูงสุด  46  ตร.กม. 
 8. พื้นที่รับน้ำ  1,220  ตร.กม.  ปริมาณฝนเฉลี่ย  1,050  มม./ปี
 9. River  Outlet  ขนาด  ? 2.50  ม.  ระบายน้ำได้  18  ลบ.ม./วินาที  ระดับธรณีท่อ  +  78.00  ร.ท.ก.
 10. ทางระบายน้ำฉุกเฉิน  ลักษณะเป็นฝาย  สันฝายอยู่ที่ระดับ  +  87.00  ร.ท.ก.  สันฝายยาว  20  ม.  ระบายน้ำได้  260  ลบ.ม./วินาที  มีคลองระบายยาว  2.40  กม.  ลงสู่ห้วยกระเสียว

ระบบการส่งน้ำ

 1. มีเขื่อนทดน้ำกั้นลำห้วยกระเสียวใต้ลงไปจากเขื่อนเก็บกักน้ำตามลำน้ำ  เป็นระยะประมาณ  29 กม.  ที่บ้านหมู่ 4  ตำบลบ่อกรุ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  พิกัด  47 P  NS  916 – 421  ระวาง  4938 I
 2. เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  8.00 ม.  ช่องระบายน้ำกว้าง  6.00 ม.  จำนวน  3 ช่อง  ระบายน้ำได้สูงสุด  260  ลบ.ม./วินาที 
 3. ระดับสันตอม่อ  +  38.50  ร.ท.ก.
 4. ระดับน้ำสูงสุดด้านเหนือน้ำ  +  37.00  ร.ท.ก.
 5. ระดับเก็บกัก  +  36.50  ร.ท.ก.
 6. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา  ยาว  20.880 กม.  ปริมาณน้ำผ่าน  11.00  ม.3/วินาที  ระดับธรณี ปตร.ปากคลอง  +  34.00  ร.ท.ก.
 7. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ยาว  7.000  กม.  ปริมาณน้ำผ่าน  3.90  ลบ.ม./วินาที  ระดับธรณี ปตร.ปากคลอง  +  34.50  ร.ท.ก.
 8. มีคลองซอยและคลองแยกซอย  ของคลองสายใหญ่ทั้งสองฝั่ง  รวม  5 สาย  ยาว  63.920 กม.

ระบบระบายน้ำ
-  มีคลองระบายน้ำ  6 สาย  ยาว  89  กม.  อาคารในคลอง   20 แห่ง