การแบ่งกลุ่มลุ่มน้ำในประเทศไทย

แบ่งตามตำแหน่งจุดออกของลำน้ำ

แบ่งตามที่เสนอแนะ (9 กลุ่มลุ่มน้ำ)
แบ่งตามรายงาน "มาตรฐานลุ่มน้ำ
และลุ่มน้ำสาขา" (25 ลุ่มน้ำ)
กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขง กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง  02  ลุ่มน้ำโขง
 03  ลุ่มน้ำกก
 04  ลุ่มน้ำชี
 05  ลุ่มน้ำมูล
 17  ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงแม่น้ำสาละวิน กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวิน  01  ลุ่มน้ำสาละวิน
กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงทะเลโดยตรง
 - กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงทะเลฝั่งอ่าวไทย กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน  06  ลุ่มน้ำปิง
 07  ลุ่มน้ำวัง
 08  ลุ่มน้ำยม
 09  ลุ่มน้ำน่าน
 10  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 11  ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 12  ลุ่มน้ำป่าสัก
 13  ลุ่มน้ำท่าจีน
กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง  14  ลุ่มน้ำแม่กลอง
กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง  15  ลุ่มน้ำปราจีนบุร
 16  ลุ่มน้ำบางปะกง
กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก  18  ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  19  ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 20  ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  21  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 22  ลุ่มน้ำตาปี
 23  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 24  ลุ่มน้ำปัตตานี
 -กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงทะเลฝั่งอันดามัน กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)  25  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก