ด่วนที่สุด แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2554 ณ วัดวรนาถบรรพต ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท เพชร.ดี.พี.อินดัสตรี้ จำกัด ลูกหนี้
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท ธนพลธีรนันท์ จำกัด ลูกหนี้ ผอ.กพ.7952/2554
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
ขอการสนับสนุนและอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จากวัดอัมพวัน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ VoIP และโทรสาร(FAX) ผ่านเครือข่าย VPN
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2553
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ของเมียนมาร์
การเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบ Font DSU_ArLuk
ตัวอย่าง สันแฟ้มของสำนักบริหารโครงการ
ด่วนที่สุด พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7 )
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วม "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษา"
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสวางนิเวศ เพื่อสมาชิก กบข. และโครงการสิทธิพิเศษ เอ็มโซไซ้ตี้ คอนโดมิเนียม เพื่อสมาชิก กบข."
ขอแก้ไขวันที่ออกเลขหนังสือ เรื่อง ขอความเห็นชอบการสถาปนาวันมวยไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานอัยการสูงสุด
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2554
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 10 มิ.ย. 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี)
ด่วนมาก ขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2011
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน
ด่วนที่สุด การประชุม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่พัฒนาใหม่สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป
โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ หลักการ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
การปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดถูกจับกุมดำเนินคดีอาญา หรือศาลพิพากษาลงโทษจำคุก
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อจัดโครงการครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
ขอรับการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ "คุณเศวตอดุลเดชพาหนฯ ช้างคู่พระบารมี" ตามโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย หารายได้ช่วยเหลือสัตว์และองค์กรช่วยเหลือช้าง
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิกา
การขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่น(ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม2554)
จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร (FAX)
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ศิริราช 9 มงคล"
หนังสือเวียนคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวด 700 ณ วันที่21กุมภาพันธ์ 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวดต่างๆ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตร ประจำปี 2554
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตร ประจำปี 2554
การสมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นางเกื้อกูล กาญจนลาภ (ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประเมินผลโครงการ)
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา สำนักชลประทานที่ 6
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม)
การรับโอนข้าราชการ(ของกรมคุมประพฤติ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ,สพบ.)
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ปีงบประมาณ 2554 (ของสถาบันเกษตราธิการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554
ด่วน การส่งบทความเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุม HYDRO 2011
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสารของทางราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักโครงการขนาดใหญ่
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดบัญชีเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห
ขอแจ้งที่อยู่เพิ่มเติม ของสำนักงานก่อสร้าง ๖ (โครงการฯ พระองค์ - บางพระ)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ คนพิการร่วมใจเดือนทางไกลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารโครงการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม
แบบฟอร์มการรายงานงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักบริหารโครงการ (เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน)
เชิญชมนิทรรศการและชมภาพยนตร
รับโอนข้าราชการ ไปรับราชการสังกัดส่วนกลาง กรมป่าไม้ จำนวน 6 ตำแหน่ง
รับโอนข้าราชการ กรมป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 7 อัตรา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทัศนศึกษาและดูงานประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์วันที่ 9 กันยายน 2554 เดินทางโดยเรือ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศึกษาและดูงานโครงการพระราชดำริ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2554 เดินทางโดยรถไฟ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
การลงชื่อ เวลา การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
บัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (แบบ ลจ ๑)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
บัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (แบบ ลจ ๑)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ด่วนที่สุด การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่ขอรับบำเหน็จรายเดือนการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่ขอรับบำเหน็จรายเดือน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สำนักบริหารโครงการ)
ด่วนมาก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำ (เมื่อวันที่ 29 ก.ค.54)
แจ้งการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักบริหารโครงการ
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 สำนักชลประทานที่ 14 (จำนวน 50 ราย)

ประกาศสำนััีักบริหารโครงการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
ประกาศสำนักบริหารโครงการ เ รื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 1
ด่วนที่สุด การจัดที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry Test หลักสูตร ILC ประจำปี 2555
แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เ รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารโครงการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ประเภทอำนวยการ สำหรับข้าราชการกรมชลประทาน
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2554 สชป.3
แบบบัญชีค่าจ้างรายบุคคล ของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2554 สำนักบริหารโครงการ
ด่วนที่สุด แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักบริหารโครงการ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และพนักงานธุรการ ส 1)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 438/2554 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ไปปฏิบัติงานที่ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 418/2554 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประสิทธิ์ มนต์เทวา ไปปฏิบัติงานที่โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 11 สชป.11)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 413/2554 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ
ด่วนที่สุด ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารฯ
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสื่อสารเพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
MASTER PROGRAMMEE;AIT
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ประจำปี งปม.2554 (เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง)
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ)
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กองแผนงาน)
ด่วนมาก คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuat) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนการพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ด่วนที่สุด แจ้งการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
แจ้งความต้องการเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554
ด่วนมาก ขอเชิญรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ EPP" ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
การเบิกจ่ายเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำนักบริหารโครงการ ในวันที่ 1 เมษายน 2554 จำนวน 27 ราย
การรายงานกระทรวงขออนุญาตการลาป่วย
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 293/2554 ลว.5 เมษายน 2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการ (นางสาววิมลภัทร บำบัดสรรพโรค)
วันสงกรานต์สำนักบริหารโครงการ ร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผส.บก. วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการฯ
วันสงกรานต์สำนักบริหารโครงการ ร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผส.บก.วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
ด่วนมาก ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ขอแจ้งเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณวีดิโอประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการฯ
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ด่วนที่สุด โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Lerning)
หนังสือเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2554  
คำอธิบาย ชป136-1
แบบ ชป136-1
คำอธิบาย ชป136
แบบ ชป136
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างประจำ ตาม ว 90
.ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี พ.ศ.2554
หนังสือเวียนคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตร ประจำปี 2554
การสมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นางเกื้อกูล กาญจนลาภ (ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประเมินผลโครงการ)
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา สำนักชลประทานที่ 6
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(เพิ่มเติม)
การรับโอนข้าราชการ (ของกรมคุมประพฤติ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ,สพบ.)
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง(e-learning) ปีงบประมาณ 2554 (ของสถาบันเกษตราธิการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารโครงการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม
แบบฟอร์มการรายงานงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักบริหารโครงการ (เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน)
รับโอนข้าราชการ ไปรับราชการสังกัดส่วนกลาง กรมป่าไม้ จำนวน 6 ตำแหน่ง
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวด 700 งบดำเนินการเอง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวด 700 งบดำเนินการเอง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวด 700 ณ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักบริหารโครงการ หมวดต่างๆ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ