หน้าแรก
แผนผัง Website
Download
E-mail
ติดต่อสอบถาม
ชี้แจงข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน  :

ตามหนังสือที่ ทก 02510131051 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ทายาทของนายปรีชา บัวบุศย์ ร้องเรียนเรื่องการได้รับเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทล่าช้า เนื่องจากนายปรีชา บัวบุศย์ ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2551 และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จตกทอด

คำตอบ :

กองการเงินและบัญชีขอเรียนชี้แจงว่า นายปรีชา บัวบุศย์มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีบุตรด้วยกันและได้หย่าขาดกันแล้วส่วนบิดามารดาเสียชีวิตไปก่อนแล้วทั้งคู่
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ จึงต้องสอบทายาทซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมาย และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ  จึงส่งเอกสารให้กองการเงินและบัญชีดำเนินการต่อ
กองการเงินและบัญชีได้รับ เอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนทายาท และหนี้สินของ ทางราชการ เพื่อจัดทำข้อมูลแจ้งขอเบิกเงินบำเหน็จตกทอดในระบบจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญที่กรมบัญชีกลาง เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2551 โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของทายาทของนายปรีชา บัวบุศย์ จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว


ข้อร้องเรียน  :

 

คำตอบ :ข้อร้องเรียน  :
คำตอบ :

ข้อร้องเรียน  :
คำตอบ :

ข้อร้องเรียน  :
คำตอบ :

ข้อร้องเรียน  :

คำตอบ :

ข้อร้องเรียน  :
คำตอบ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ออกแบบและพัฒนาโดย : ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี โทร.02-241-5134 Fax.02-669-0980 , 02-241-3060 ภายใน 2339 , 2497