การส่งคืนที่ราชพัสดุ  

      โดยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุ
ในกรณีดังต่อไปนี้ี
       1. เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
       2. มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต
       3. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต
       4. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต
       5. มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษ์กำหนด

วิธีการปฏิบัติ
       1. การแจ้งขอส่งคืนที่ราชพัสดุ กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ให้แจ้งส่งคืนต่อกรมธนารักษ์ และกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้แจ้งส่งคืน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
       2. การส่งคืนที่ราชพัสดุให้ใช้แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.6 ) โดยกรอก
รายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่แสดงบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอส่งคืนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
       3. การส่งคืนที่ราชพัสดุ จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นบูรณ์แล้ว ต่อเมื่อกรมธนารักษ์
หรือผู้แทนได้รับมอบที่ราชพัสดุนั้นไว้แล้ว ตามแบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ
( แบบ ทบ.10 )

ขั้นตอนการส่งคืนที่ราชพัสดุ
โครงการชลประทาน
    1. บันทึกการขอส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยแนบรายละเอียด ดังนี้
       1.1 เหตุผลประกอบการส่งคืนที่ราชพัสดุ
       1.2 กรอกรายละเอียดในแบบส่งคืนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.6 )
       1.3 จัดทำแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
            ทะเบียนที่ราชพัสดุที่ ...............
    2. เสนอสำนักชลประทานพิจารณา
สำนักชลประทาน
    1. พิจารณาให้ความเห็น
    2. ส่งเรื่องให้กองกฎหมายและที่ดิน ดำเนินการขออนุมัติกรม ฯ ส่งคืน
       ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน ( กองกฎหมายและที่ดิน )   
     - แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมแต่งตั้งให้หัวหน้าโครงการชลประทาน/หัวหน้าโครงการ
      ส่งน้ำและบำรุงรักษา   เป็นผู้แทนในการส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ โดยให้ประสานงานกับ ธนารักษ์จังหวัด
     - เมื่อโครงการ ฯ ( ผู้แทน ) ดำเนินการส่งมอบ - รับมอบตามแบบ ทบ.10 เรียบร้อยแล้ว ให้สำเนา
      หลักฐานส่งให้กองกฎหมายและที่ดิน เป็นหลักฐานต่อไป

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 - 2436945 โทรสาร 02 - 2411037 หมายเลขภายใน 2449 , 2502   

;