การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร

     เอกสารประกอบการขอเช่า
- แบบคำร้องขอเช่าที่ดิน (ชป.394)
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เช่า (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ติดกับที่ดินที่ขอเช่า
   
      การพิจารณาและดำเนินการ
โครงการชลประทาน
1. ตรวจสอบคำร้องขอเช่าที่ดินและเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดบริเวณที่ขอเช่า
4. จัดทำแผนที่แสดงบริเวณที่ดินที่ให้เช่า พร้อมออกเลขที่ และให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในกรอบชื่อแบบให้ครบถ้วน
5. ปิดประกาศในที่สาธารณะให้บุคคลทั่วไปทราบ
6. จัดทำแบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ (ชป.394/1-1)
7. ทำบัญชีเปรียบเทียบรายละเอียดที่เช่า (ชป.394/1-2)
8. ร่างหนังสือแจ้งความยินยอมต่อกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ ส่งเรื่องให้สำนักชลประทานพิจารณา
สำนักชลประทาน
1. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบคำร้องขอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามหนังสือแจ้งความยินยอมต่อกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

     กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติที่การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
- .กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551
เบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
- คำสั่งกรมธนารักษ์ที่์ 204/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ความหมายของการทำไร่
  ทำนา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ การเกษตรอื่น ๆ และการกำหนดเวลาให้ผลผลิตของพืชสวน