กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 32


19 ม.ค. 2548
พระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ( บัญชีแนบท้าย)
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550ด่วนที่สุด ที่
กค 0409.5/ว 99

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 11224 มิ.ย. 2548
17 มี.ค. 2548

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
- สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ปี 2553
กค.0422.3/ว819 ม.ค. 2553

- พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตาม พรก.
ค่าเช่าบ้านช้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 226 1 กค. 2553 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2553
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 442 10 พ.ย. 2553 - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
หน้าถัดไป
      กลับหน้าแรก
ออกแบบและพัฒนาโดย : กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  กองการเงินและบัญชี Tel./Fax 0-2243-6954 ภายใน 2303