กฎ ระเบียบค่ารักษาพยาบาล

ที่ กค
ลงวันที่
เรื่อง
   
กค 0422.2/ว 118

29 มี.ค. 2554 

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา    
กค 0422.2/ว 112 24 มี.ค. 2554 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)    
กค 0422.2/ว 16 15 มี.ค. 2554 การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม “โครงการทัวร์สุขภาพ”    
กค 0422.2/ว 45 7 ก.พ. 2554 การซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน    
กค 0422.2/ว 12 12 ม.ค. 2554  การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)    
กค 0422.2/ว 512 30 ธ.ค. 2553 ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305    
กค 0422.2/ว 502 27 ธ.ค. 2553 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์    
กค 0422.2/ว 127 24 ธ.ค. 2553 การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ    
กค 0422.2/ว 491   “วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล” เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล”    
กค 0422.2/ว 482 9 ธ.ค. 2553 ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553    
กค 0422.2/ว 395 14 ต.ค. 2553 การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    
กค 0422.2/ว 381 4 ต.ค. 2553  แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต    
กค 0422.2/ว 376 30 ก.ย. 2553  หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
กค 0422.2/ว 377 30 ก.ย. 2553 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล    
กค 0422.2/ว 379 30 ก.ย. 2553  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553    
กค 0422.2/ว 380 30 ก.ย. 2553 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน    
กค 0422.2/ว 209 30 ก.ย. 2553 หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง    
กค 0422.2/ว 373 30 ก.ย. 2553 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว    
กค 0422.2/ว 324 8 ก.ย. 2553 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย    
กค 0422.2/ว 88 23 ส.ค. 2553 การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล    
กค 0422.2/ว 268 2 ส.ค. 2553 ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305    
กค 0422.2/ว 249 15 ก.ค. 2553 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม)    
กค 0422.2/ว 51 14 มิ.ย. 2553  การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณี หรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด    
ราชกิจจานุเบกษา 2 เม.ย. 53 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553    
กค 0422.2/ว 124 2 เม.ย. 2553 ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง    
กค 0422.2/ว 49 4 ก.พ. 2553 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย    
กค 0422.2/ว 21 14 ม.ค. 2553 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย    
กค 0422.3/ว 114 3 พ.ย. 2552  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
กค 0422.2/ว 213 มิ.ย. 2552 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย    
กค 0422.2/ว 171 21 พ.ค. 2552  การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย    
กค 0422.2/ว 140 เม.ย. 2552  การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด    
กค 0422.2/ว 184   โรงพยาบาลจุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11