- หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ