30 ธ.ค.53 การอุทธรณ์เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2553 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพิ่มเติม
29 ธ.ค.53 ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กค 0409.3/ว490
29 ธ.ค.53 แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปี งบประมาณสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ในระบบ GFMIS
กค 0409.3/ว489
23 ธ.ค.53 แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว483
20 ธ.ค.53 ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 กค 0422.2/ว482
15 ธ.ค.53 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมใหญ่เป็น สินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ GFMIS โดยใช้เงินนอกงบปะรมาณ (ประเภททุนหมุนเวียน)
15 ธ.ค.53 การอุทธรณ์เงินกันและเงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2550-2553 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
15 ธ.ค.53 การเบิกจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
14 ธ.ค.53 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8 ธ.ค.53 ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) Download แบบฟอร์ม
3 ธ.ค..53 การเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ตามระบบตำแหน่งใหม
23 พ.ย.53 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กค 0422.3/ว113
22 พ.ย.53 การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของทางราชการโดยวิธีผ่านธนาคารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส
18 พ.ย.53 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 กค 0423.3/ว444
18 พ.ย.53 ซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม กค 0422.3/ว422
18 พ.ย.53 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
4 พ.ย.53 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
1 พ.ย.53 แนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
 1 พ.ย.53 แจ้งผลการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บัตรเครดิตราชการ
 1 พ.ย.53 แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว407
26 ต.ค.53 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
21 ต.ค.53 หลักเกณฑ์การอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2546 - 2552 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เอกสารแนบ กค 0406.6/ว99  และ กค0406.6/ว393
11 ต.ค.53 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  เอกสารแนบ หนังสือ กค 0422.2/ว379
11 ต.ค.53 หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง กค 0422.2/ว209
11 ต.ค.53 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน กค 0422.2/ว380
11 ต.ค.53 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ
หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
กค 0422.2/ว373
6 ต.ค.53 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน กค 0409.3/ว374
6 ต.ค.53 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค 0409.3/ว371
1 ต.ค.53 การดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต Download แบบฟอร์ม
1 ต.ค.53 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2553  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

   - แบบประเมิน พร ปี 2553
   - คำอธิบาย พร ปี 2553
28 ก.ย.53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินการ กค 0406.4/ว337
28 ก.ย.53 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
24 ก.ย.53 การยืมเงินส่วนราชการ
24 ก.ย.53 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดา
23 ก.ย.53 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้าง บริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553 กค 0406.3/ว98
22 ก.ย.53 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค 0409.3/ว329
16 ก.ย.53 การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS เพื่อล้างบัญชีพักสินทรัพยDownload แบบ สท.01 และ แบบ สท.02
15 ก.ย.53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตกเบิกเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างเต็มขั้นสูงของตำแหน่งเมื่อเข้าแท่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 และ ร้อยละ 4
14 ก.ย.53 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กค 0423.3/ว303
14 ก.ย.53 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2553 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548-2552 (ส่วนกลาง)
14 ก.ย.53 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2553 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 - 2552 Download แบบฟอร์ม (ส่วนภูมิภาค)

9 ก.ย.53

ยืมเงินทดรองราชการ
31 ส.ค.53 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
31 ส.ค.53 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ต.ค.53 Download แบบฟอร์ม
31 ส.ค.53 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ต.ค.53 Download แบบฟอร์ม และ คำอธิบายวิธีการลงรายกา
31 ส.ค.53 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยเบิกจ่าย"
31 ส.ค.53 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กค 0409.3/ว300
20 ส.ค.53 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กค 0422.3/ว280 เอกสารแนบ แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  เอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสืออ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว284 ลว 20 ส.ค.52
20 ส.ค.53 การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค 0409.3/ว278
19 ส.ค.53 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กค 0406.6/ว82
11 ส.ค.53 มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 นร 0506/ว123
11 ส.ค.53 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ 2553
6 ส.ค.53 การใช้แบบฟอร์มในการดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต
3 ส.ค.53 การจ้างเอกชนดำเนินงาน กค 0406.4/ว67
23 ก.ค.53 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย
22 ก.ค.53 การเรียกข้อมูลรายงาน EIS และการขอรหัสสิทธิผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
21 ก.ค.53 ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า กค 0409.3/ว237
16 ก.ค.53 การดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต
7 ก.ค.53 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธกค 0406.6/ว218
6 ก.ค.53 คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online กค 0409.3/ว222
5 ก.ค.53 อนุมัติอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2550-2551
2 ก.ค.53 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการระบุรหัสกิจกรรมย่อย
24 มิ.ย.53 ขอส่งกระบวนงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
23 มิ.ย.53 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กค 0422.3/ว201
21 มิ.ย.53 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
21 มิ.ย.53 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหมกค 0428/ว57
18 มิ.ย.53 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว185
10 มิ.ย.53 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
10 มิ.ย.53 แนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จ / บำเหน็จตกทอด กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน
4 มิ.ย.53

ขอให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (ตัวชี้วัด)
Download  แบบฟอร์ม
               ตัวอย่าง - การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ
                          - การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS ประเภทผู้รับบริการเฉพาะบุคคล
                          - การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ จากงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่น ในระบบ GFMIS ประเภทผู้รับบริการเฉพาะบุคคลภายนอก
                          - การคืนหนังสือค้ำประกันซองและสัญญา

2 มิ.ย.53 การล้างบัญชีัพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online กค0423.3/ว181
2 มิ.ย.53 ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ ระดับกรม  กค0423.3/ว182
26 พ.ค.53 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
12 พ.ค.53 การตรวจสอบฐานข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ GFMIS Download ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างระบบ GFMIS  และ ตัวอย่างแบบฟอร์มแก้ไขที่ 1 
11 พ.ค.53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กค 0406.4/ว117
10 พ.ค.53 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
4 พ.ค.53 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 1 เมษายน 2553
4 พ.ค.53 การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
30 เม.ย.53 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมใหญ่เป็น สินทรัพย์ถาวร รายตัวในระบบ GFMIS
30 เม.ย.53 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ กค 0428/ว38 Dowload เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4
30 เม.ย.53 การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ นร 1008/ว14 Dorwnload เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3
30 เม.ย.53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ กค0406.4/ว147
30 เม.ย.53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กค0422.3/ว145

22 เม.ย.53

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย กค0406.4/ว138
22 เม.ย.53 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขึ้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กค 0406.4/ว133
21 เม.ย.53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และเขตพื้นที่
อำเภอจะนะ อำเภอเทพา  อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553

กค 0422.3/ว92
9 เม.ย.53 การติดตามการมอบอำนาจในการตัดสินใจ Download แบบฟอร์ม
8 เม.ย.53 แจ้งความประสงค์การใช้ GFMIS Token key เพื่อปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว105
5 เม.ย.53 การอนุมัติเอกสารสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ขอขยายรอบ 31 มีนาคม 2553 Download เอกสารแนบ
1 เม.ย.53 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย  กค 0422.2/ว 99
1 เม.ย.53 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กค 0409.3/ว 104
1 เม.ย.53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค.52 ถึง 31 มี.ค.53) เพื่อนำมาพิจาารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เม.ย.53
30 มี.ค.53 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกคำขอเบิกในระบบ GFMIS
29 มี.ค.53 การบันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
26 มี.ค.53 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด กค 0406.3/ว 17
25 มี.ค.53 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ในวันที่ 1 เมษายน 2553
25 มี.ค.53 ด่วนที่สุด  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ในวันที่ 1 เมษายน 2553
25 มี.ค.53 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด
24 มี.ค.53 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
24 มี.ค.53 ด่วนที่สุด  การจัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอเบิก
17 มี.ค.53 ด่วนที่สุด  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 - 2552 (ส่วนกลาง)
16 มี.ค.53 ด่วนที่สุด  หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Download  แบบขยาย กค 0406.6/ว26  (ส่วนภูมิภาค) 
12 มี.ค.53 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว81
11 มี.ค.53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 กค 0406.3/ว15
22 ก.พ.53 อนุมัติการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันงบประมาณ ปี 2550-2551 กค 0406.6/04890
17 ก.พ.53 อนุมัติเอกสารสำรองเงินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2550-2551 กค 0406.6/ว62
12 ก.พ.53 แนวปฎิบัติในการหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งประเภทเอกสารBD และ BF ในระบบ GFMIS  กค 0409.3/ว42
12 ก.พ.53 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค 0423.3/ว37
12 ก.พ.53 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ กค 0704/ว33 
10 ก.พ.53 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS กรมชลประทาน"
10 ก.พ.53 แนวทางปฏิบัติการบันทึกรายการเบิกเงินและปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS ตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555
3 ก.พ.53 พระราชกฤษฏีกา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3 ก.พ.53 ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
3 ก.พ.53 หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2552
28 ม.ค.53 การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน
27 ม.ค.53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
23 พ.ย.52 การปรับหมวดรายจ่าย (ZGL_J7)
22 ม.ค.53 ด่วนที่สุด  การจัดส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
22 ม.ค.53  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) กค 0406.4/ว 485 
22 ม.ค.53 ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลรายได้ค่าชลประทานที่เกิดขึ้นจริง
18 ม.ค.53 การดำเนินการในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กค 0422.2/ว482
14 ม.ค.53 คำสั่งกรมฯ ที่ ข 55/2553 เรื่องมอบอำนาจในการรับรองความถูกต้องในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามป
14 ม.ค.53 การทบทวนและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมย่อย และกิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน
14 ม.ค.53 ขอรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด เงินทุนหมุนเวียนฯ ปีบัญชี 2553
14 ม.ค.53 คำสั่งกรมฯ ข 12/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้าน การเงินแทนอธิบด
11 ม.ค.53 วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กค 0423.3/ว483

11 ม.ค.53

ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค กค 0409.3/ว492
11 ม.ค.53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 กค 0422.3/ว487
8 ม.ค.53 การบันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555
8 ม.ค.53 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร.02-2415060  ภายใน  2336