ประกาศ !!! เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน