ประกาศ !! การขึ้นรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯ