หน้าแรก | กรมชลประทาน | ระบบสารสนเทศภายในกรมชลประทาน |  ระบบบริหารงานงบประมาณ | ติดต่อกองแผนงาน |คำถาม-คำตอบ
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แผนงานและนโยบาย
แผนงานและโครงการ
แผนงานและงบประมาณ
การตรวจสอบและติดตามผลงาน
เกี่ยวกับ กพ.ผง.

ลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ ( กพ.ผง.)

รายงานการตรวจสอบความพร้อมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมโครงการ
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2552

วันที่

เช้า (10.00-12.00)

บ่าย (13.00-16.00)

24 ม.ค.51

  -

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

25 ม.ค.51

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

28 ม.ค.51

ป้องกันตนเองชายแดน

ค่าเตรียมความพร้อม (ส่วนจ้างเหมา)

29 ม.ค.51

โครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการชลประทานขนาดกลาง

30 ม.ค.51

โครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการชลประทานขนาดกลาง

31 ม.ค.51

โครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการชลประทานขนาดกลาง

1 ก.พ.51

ค่าเตรียมความพร้อม (งานทำเอง+สอน.)

ค่าเตรียมความพร้อม (งานทำเอง+สอน.)

4 ก.พ.51

ค่าเตรียมความพร้อม (งานทำเอง+สอน.)

ค่าเตรียมความพร้อม (งานทำเอง+สอน.)

5 ก.พ.51

ป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

ป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

6 ก.พ.51

งานจัดการน้ำ (สชป.1-4)

งานจัดการน้ำ (สชป.5-8)

7 ก.พ.51

งานจัดการน้ำ (สชป.9-12)

งานจัดการน้ำ (สชป.13-17)

8 ก.พ.51

งานจัดการน้ำ (เพิ่มเติม)

งานจัดการน้ำ (เพิ่มเติม)

1 รายงานการตรวจสอบความพร้อมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (22.. 2551)

 

::01 สรุป

::02 โครงการขนาดกลาง

::03 งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ(ชป.เล็ก)

::04 งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในเขตหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน(ปชด.)

::05 งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

::06 ความปลอดภัยเขื่อน

::07 ค่าศึกษา-ออกแบบ

  ::08 งานจัดการน้ำชลประทาน (รวมทั้งประเทศ จำแนกตามแผนงาน)

กองแผนงาน กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานราชการภายในกรมชลประทานเท่านั้น

ไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการอื่นได้แต่อย่างใด

 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน โทร.0-2241-5069 ภายใน 2435