หน้า 4

 โอนลด-โอนเพิ่ม โอนเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ ..  2557

  

เลขที่ส่งออก
กง.ผง.
*/2557

วัน เดือน ปี

งวดที่

ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงินรวม (บาท)

1946

30 ก.ย. 57

งบบุคลากร (ผอ.งบ.)

ตามแนบ

1944

30 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ.)

247,064

1943

30 ก.ย. 57

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ลนก.) โอนกลับ

1,167,291

1939

30 ก.ย. 57

งบดำเนินงาน (ผอ.งบ.)

3,000,000

1930

30 ก.ย. 57

01

0002

งบดำเนินงาน (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

207,493

1914

30 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.พก.)

ตามแนบ

1913

30 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

23,000

1908

30 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

ตามแนบ

1906

30 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.วพ. กอ.ผง. ผอ.กตน.) เอกสารเพิ่มเติม

ตามแนบ

1903

29 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

ตามแนบ

1902

29 ก.ย. 57

02

0115

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

15,263,400

1890

29 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

23,000

1888

29 ก.ย. 57

01

0002

ค่าซ่อมใหญ่ฯ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

188,427

8402

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.อบ. กอ.ผง. ผอ.กพ. ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ

8401

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.อบ.) โอนกลับ

ตามแนบ

1887

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.จก.) โอนกลับ

ตามแนบ

1886

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.สช.) โอนกลับ

ตามแนบ

1885

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ลนก.) โอนกลับ แก้ไข ใบแก้

ตามแนบ

1884

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.กพ.)

ตามแนบ

1860

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บค.) แก้ไข ใบแก้

ตามแนบ

1859

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บก.) โอนกลับ

ตามแนบ

1858

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บอ.) โอนกลับ

ตามแนบ

1857

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.วพ.) โอนกลับ

ตามแนบ

1855

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

ตามแนบ

1854

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

ตามแนบ

1853

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

ตามแนบ

1852

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

ตามแนบ

1848

26 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

ตามแนบ

8403

25 ก.ย. 57

01

0003

ค่าสำรวจออกแบบ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

426,000

1828

25 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

100,000

8311

24 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

50,000

8246

24 ก.ย. 57

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรฯ (ผอ.งบ. ผส.สช. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กอ.ผง.) โอนกลับ

73,467.20

8237

24 ก.ย. 57

01

0002

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ผอ.งบ. ผส.บอ.) โอนกลับ

17,477

1826

24 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.จก.) โอนกลับ

103,000

1815

24 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กพร.)

70,400

1810

24 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

177,247

1808

24 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. ฝบ.ผง. กอ.ผง.) โอนกลับ

ตามแนบ

1807

24 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ฝบ.ผง.)

ตามแนบ

8189

23 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบชลการปลูกข้าว (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

459,015

8166

23 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

292,800

8162

23 ก.ย. 57

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

150,200

8113

23 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

26,756

1806

23 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ.)

ตามแนบ

1805

23 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

ตามแนบ

1801

23 ก.ย. 57

01

0002

เงินอุดหนุนฯ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

35,000

1800

23 ก.ย. 57

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

60,000

1799

23 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

60,000

8045

22 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.) โอนกลับ

46,200

7266

22 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

85,000

1797

22 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ฝบ.ผง.) โอนกลับ

ตามแนบ

1796

22 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.ศส.) โอนกลับ

34,843

1794

22 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.ศส.)

31,044

1779

22 ก.ย. 57

01

0002

ค่าซ่อมใหญ่  (ผอ.งบ. ผส.คก.)

1,518,532

7833

18 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  (ผอ.งบ.)

130,000

1777

18 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  (ผอ.งบ.)

43,509

1774

17 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  (ผอ.งบ.  ผส.บอ.)

21,000

1773

17 ก.ย. 57

02

0001

ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย จ.เชียงใหม่  (ผอ.งบ.  ผส.บก.)

6,000,000

1771

17 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค  (ผอ.งบ.)

271,301

7752

17 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

200,000

7680

15 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.จก.) โอนกลับ

28,800

7635

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.)

100,000

7634

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.มด.)

5,904

7609

15 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.) โอนกลับ

ตามแนบ

7607

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

10,651

7513

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

15,000

7485

15 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

357,725

7116

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

807,298

1768

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

1,708

1766

15 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผอ.งบ. ผส.บก.)

91,200

7594

12 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.พก.)

238,500

7548

11 ก.ย. 57

01

0002

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

ตามแนบ

1763

11 ก.ย. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ.)

479,150

7463

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.)

45,600

7462

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

318,000

7406

10 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.คก. ผส.วพ.)

48,600

7117

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.) โอนกลับ

145,776

7069

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กตน.)

19,192

1762

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.) โอนกลับ

48,600

1761

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.จก.)

40,000

1759

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.วพ. ผอ.งบ.) โอนกลับ

31,624

1758

10 ก.ย. 57

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฯ (ผอ.งบ. ผส.วพ.) โอนกลับ

17,365

1750

10 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.คก. ผส.วพ.)

48,989

1749

10 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

178,680

1748

10 ก.ย. 57

01

0080

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

90,000

7415

9 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. สพญ.) กลับส่วนกลาง

ตามแนบ

1720

9 ก.ย. 57

02

0085

เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ (ผอ.งบ. ผส.พก.)

26,241,837

1717

9 ก.ย. 57

ค่าครุภัณฑ์ (ผอ.งบ. ผส.รธ.) กลับส่วนกลาง

570,156

7411

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำฯ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

1,400,000

7408

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

50,000

7407

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

96,000

7380

8 ก.ย. 57

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

374,500

7373

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.)

200,000

6572

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

80,000

1715

8 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.อบ.) กลับส่วนกลาง ใบแก้

30,000

1680

8 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

30,000

1678

8 ก.ย. 57

01

0002

เขื่อนหัวงานฯ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

59,189,835

1677

8 ก.ย. 57

02

0137

ค่าจ้างชั่วคราว (ผอ.งบ. ผส.วพ. กอ.ผง. ผอ.กตน.) โอนกลับ

45,000

1673

8 ก.ย. 57

01

0003

ค่าสำรวจออกแบบ (ผอ.งบ. ผส.บอ.) โอนกลับ

300,000

7346

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฯ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

130,000

7330

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

50,000

7329

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

30,000

7310

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

69,900

7254

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

100,000

1672

5 ก.ย. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

100,000

1671

5 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฯ (ผอ.งบ. ผส.บอ. ผส.สช.)

130,000

1667

4 ก.ย. 57

01

0002

ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะฯ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

1,518,532

1649

4 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผอ.งบ. ผส.บก.)

1,322,800

7014

2 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

35,200

1638

2 ก.ย. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

ตามแนบ

1637

2 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ.)

2,000

1636

2 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ฝบ.ผง.)

29,000

1635

2 ก.ย. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพ (ผอ.งบ. ผส.จก. ผอ.กพ. ผอ.กตน.) โอนกลับส่วนกลาง

35,000

7115

1 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.พญ.)

142,600

6980

1 ก.ย. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

50,000

1616

1 ก.ย. 57

01

0012

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผอ.งบ. ผส.บก.)

98,000

6682

29 ส.ค. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.คก. ลนก.)

ตามแนบ

1615

29 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ.)

5,000,000

1614

29 ส.ค. 57

02

0070

ซ่อมแซมทำนบฯ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

40,000

1610

29 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.จก.)

55,000

1605

28 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผส.บค. ผอ.งบ.)

6,500

1606

27 ส.ค. 57

สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ผส.รธ. ผอ.งบ.)

348,163

1541

27 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ.)

581,172

1520

27 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

50,000

6893

26 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ลนก.)

7,000

6848

26 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ. ผส.คก.)

4,535

6830

26 ส.ค. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.บค.) โอนกลับส่วนกลาง

ตามแนบ

1518

26 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

4,535

1516

26 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

200,000

1515

26 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.) โอนกลับส่วนกลาง

897,722

1512

25 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

2,889

6807

22 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ. ผส.คก.)

21,347

1511

22 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.) โอนกลับ

ตามแนบ

6751

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

50,000

6744

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

295,000

6681

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค. ลนก.)

10,000

6621

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

99,510

6619

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

202,700

6545

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

350,000

5505

21 ส.ค. 57

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

474,840

1509

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

3,256,000

1508

21 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.) โอนกลับ

10,000

1507

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 (ผอ.งบ. ผส.สช.)

1,560,000

1506

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ (ผอ.งบ. ผส.สช.)

797,200

1505

21 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ผอ.งบ. ผส.สช.)

898,800

1502

21 ส.ค. 57

01

0026

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

1,000

6658

20 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.)

130,000

6657

20 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

80,000

1513

20 ส.ค. 57

โครงการศึกษาความเหมาะสมฯ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

200,000

6535

19 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

300,000

6489

19 ส.ค. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

ตามแนบ

1500

19 ส.ค. 57

02

0026

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

1,000

1499

19 ส.ค. 57

ค่าสำรวจภูมิประเทศ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

348,163

1498

19 ส.ค. 57

ค่าดำเนินการออกแบบ (ผอ.งบ. ผส.อบ.)

100,000

1497

19 ส.ค. 57

ค่าสำรวจออกแบบ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

384,100

1495

19 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

200,000

1494

19 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ลนก.)

448,635

1493

19 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

237,772

6456

18 ส.ค. 57

01

0002

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

ตามแนบ

1492

18 ส.ค. 57

01

0002

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ผอ.งบ. ผส.พญ. ผส.มด.)

5,521,850

1491

18 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.จก.)

206,100

6395

15 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

40,000

6391

15 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ. ลนก.)

400,000

6327

14 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.รธ.)

96,960

6050

14 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.คก.)

831,662

6283

13 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.มด.)

250,000

6268

13 ส.ค. 57

01

0001

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บอ.)

30,717

1469

13 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

302,000

1467

13 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.วพ.)

100,000

1466

13 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค. ลนก.)

33,000

1465

13 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บค.)

33,000

1463

8 ส.ค. 57

จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

3,511,200

1461

8 ส.ค. 57

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ 4 ชั้น  กรมชลประทานสามเสน   (ผอ.งบ.  ผส.คก.)

3,168,000.-

1460

8 ส.ค. 57

01

0002

สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   (ผอ.งบ.  ลนก.)

6,017,197.-

1458

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   (ผอ.งบ.  ผส.บค.)

480,000.-

1457

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  โอนกลับส่วนกลาง  (ผอ.งบ.  ผส.บค.)

800,000.-

1456

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   (ผอ.งบ.  ลนก.)

25,000.-

1455

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  ผชช.จษ.2  (ผอ.งบ. ลนก.)

40,000.-

1420

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  โอนกลับส่วนกลาง (ผอ.งบ. ฝบ.ผง.)

1,100,000.-

1419

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   (ผอ.งบ.)

200,000.-

1418

8 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  โอนกลับส่วนกลาง (ผอ.งบ. ผส.บก.)

238.-

6164

7 ส.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค  (ผอ.งบ.)

1,501,186.-

6203

7 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

120,000

6091

7 ส.ค. 57

ตามแนบ (ผอ.งบ. ผอ.กพ.)

ตามแนบ

6188

6 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  โอนกลับส่วนกลาง   (ผอ.งบ.)

1,060,886.-

6180

6 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ผอ.งบ.  ผส.บอ.)

200,000.-

6178

6 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. ฝบ.ผง.)

100,000

6170

5 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ฝบ.ผง. ผอ.งบ. ผส.บค.)

65,000

6156

5 ส.ค. 57

01

0002

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ (ผอ.งบ. ผส.บก.)

331,500

1410

5 ส.ค. 57

ตามแนบ (ผส.พญ. ผอ.งบ. ผส.บก.)

ตามแนบ

1397

5 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.พญ. ผอ.งบ.)

125,000

6155

5 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.บก. ผอ.งบ.)

34,600

6130

4 ส.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.สช. ผอ.งบ.)

18,700

6113

4 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.คก. ผอ.งบ.)

73,667

1367

4 ส.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.จก. ผอ.งบ.) แก้ไข ใบแก้

50,000

1349

31 ก.ค. 57

01

0002

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลฯ (ผส.รธ. ผอ.งบ.)

1,876,780

6018

30 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.มด. ผอ.งบ.)

100,000

1347

30 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.บก. ผอ.งบ.)

56,400

1346

30 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.บก. ผอ.งบ.)

50,000

5989

29 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.รธ. ผอ.งบ.)

332

1344

29 ก.ค. 57

01

0002

ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.งบ.)

41,771

1336

29 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ.)

279,400

1334

29 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผอ.งบ.)

9,885

1310

28 ก.ค. 57

01

0002

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.บค. ผอ.งบ.)

179,800

1308

28 ก.ค. 57

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ผส.จก. ผอ.งบ.)

1,473,000